ทำป้าย เพื่อยื่นจดทะเบียนบริษัท

ป้ายกัดกรด-ป้ายบริษัท CHAICHADA CO.,LTD
การจดทะเบียนบริษัทนั้น กฎหมายไม่ได้มีระบุบังคับไว้ว่าหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน จะต้องประกอบไปด้วยรูปถ่ายป้ายบริษัทด้วย แต่การจดทะเบียนที่จำเป็นต้องมีภาพถ่ายป้ายบริษัทคือ

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ธุรกิจที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น คือ ธุรกิจที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และไม่เป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (
ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นซึ่งภาพถ่ายป้ายบริษัทเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องถ่ายคู่กับภาพที่ตั้งของธุรกิจนั้นๆ ด้วย

ป้ายกัดกรด-ป้ายบริษัท

             โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทที่ต้องการทำป้ายเพื่อจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะนิยมทำป้ายกัดกรด เพราะเป็นป้ายที่ใช้เวลาทำไม่นาน และสามารถแสดงรายละเอียดชื่อบริษัทให้เห็นได้อย่างชัดเจน

                        การทำป้ายกัดกรด ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และมีราคาไม่แพง จึงมักนิยมทำป้ายกัดกรดเพื่อจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจดทะเบียนพาณิชย์

ป้ายกัดกรด-ป้ายบริษัท-ป้ายกรมแพทย์ทหารบก

นอกจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จำเป็นต้องทำป้ายบริษัทแล้ว การจดทะเบียนพาณิชย์ ก็จำเป็นที่จะต้องทำป้ายบริษัท เช่นกัน สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์และการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือการจดทะเบียนบริษัท ที่ต้องมีป้ายบริษัทนั้นมีข้อกำหนดว่า

          ป้ายชื่อบริษัทที่ใช้ต้องมีไว้หน้าสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา

          ต้องทำป้าย และเปิดเผยป้ายภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนพาณิชย์

          ป้ายต้องอ่านง่ายละชัดเจน จะเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทย หรือจะมีตักอักษรภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้

          ป้ายชื่อบริษัท จะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียน

          ป้ายชื่อสาขา ต้องมีคำว่า สาขา” ด้วย

          ถ้าไม่จัดทำป้าย มีค่าปรับวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะจัดทำป้ายและติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด


ป้ายบริษัทไอ คอมเมิร์ซ จำกัด

เมื่อจัดทำป้ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การขออนุญาตติดตั้งป้าย สามารถขออนุญาตติดตั้งป้ายได้ที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อติดตั้งป้ายแล้ว ปัจจุบันก็มีร้านรับทำป้ายหลายร้าน รับทำป้ายพร้อมขออนุญาตติดตั้งป้าย อย่างครบวงจร

ตัวอย่างป้ายบริษัท

ป้ายบริษัท ตัวกว้าง จำกัด
ป้ายบริษัท ตัวกว้าง จำกัด
ป้ายบริษัท เคบิลท์ จำกัด
ป้ายบริษัท เคบิลท์ จำกัด

ป้ายบริษัท สยามซํน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ป้ายบริษัท สยามซัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ป้ายธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ป้ายธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ป้ายบริษัท สกายวอร์ด เฮลท์แคร์ จำกัด
ป้ายบริษัท สกายวอร์ด เฮลท์แคร์ จำกัด

 

Leave a Reply